Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om X-Fit Innlandet sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

1.Behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er X-Fit Innlandet (heretter bare ”X-Fit”) ved Anders Bjerke.

Kontaktinformasjon til X-Fit er:
Besøksadresse: Marisagvegen 8, 2390 Moelv
E-post: post@xfitinnlandet.no
Telefon: 92 42 46 80
Org.nr.: 912 370 887

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss ved hjelp av de ovenfor nevnte kontaktopplysninger.

X-Fit ved daglig leder, eller annen utnevnt person, er behandlingsansvarlig i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysninger. I disse henseender vil vi fullt ut forholde oss til den til enhver tid gjeldende lovregulering knyttet til innsamling og bruk av personvernopplysninger.

2.Informasjon vi samler inn om deg.

X-Fit behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening på X-Fit. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes blant annet:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Adresse
  • E-post
  • Telefonnummer

I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning.

X-Fit lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med X-Fit, f.eks. samtaler med kundeservice/ resepsjon. X-Fit kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med senteret.
Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene ved X-Fit.

3.Hvorfor vi innhenter denne informasjonen.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her: For å dokumentere og administrere inngått treningsavtale med deg. Dette inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunde administrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som X-Fit har overfor deg som kunde.

b. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

c.Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

d. For å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter, herunder for å sikre:
– å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lengre enn inntil tvisten er rettskraftig avgjort eller foreldet; og
– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13; og
– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

e. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi bruker cookies i form av alder, kjønn, sted, nettleser og operativsystem. Informasjonen innhentes av Google Analytics. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden etter Google sine retningslinjer.

X-Fit kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

4.Hvordan vi innhenter opplysninger.

Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt. 3. ved enten å fylle ut skjema ved X-Fit sine lokaler eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan X-Fit selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

5.Opplysninger til tredjepart.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempel på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6.Sletting og arkivering av opplysninger.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no.For å ta i bruk rettighetene må du rette henvendelse til X-Fit (se kontaktinformasjon ovenfor under pkt. 1). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 virkedager etter henvendelsestidspunktet.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når du som kunde/medlem trekker tilbake ditt samtykke for behandling eller ikke lenger ønsker å benytte våre tjenester.

7.Sikring av opplysningene.

X-Fit har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8.Er et frivillig å gi fra seg opplysningene?

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. X-Fit er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av Tingrett og etter norsk lov.

9.Endringer i erklæringen

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endring i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her i denne Personvernerklæring. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av X-Fit. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Siste oppdatering” nedenfor.

10.Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du rette klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no

Siste oppdatering

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 21.09.18.

kundeservice@kfberge.noPersonvern